هاست ماهانه

ویژگی های هاست ماهانه

پلن یک ماهه (خارج)
نوع هاست
حجم سرویس
(مگابایت)
پهنای باند
(ماهانه)
دامنه اصلی
دیتابیس
پارک دامنه
کنترل پنل
قیمت
(ماهانه)
خرید

هاست ماهانه

۱۰۰۰
۵۰
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۲۰.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه

۳۰۰۰
۱۵۰
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۳۰.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه

۵۰۰۰
۲۵۰
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۳۵.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه

۱۰.۰۰۰
۵۰۰
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۴۵.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه

۱۵.۰۰۰
۷۵۰
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۵۰.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه

۵۰۰۰
۵۰۰
۳
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۵۰.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه

نامحدود
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۷۰.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه

نامحدود
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۷۵.۰۰۰ تومان​

هاست ماهانه​

۵۰۰۰
نامحدود
۳
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۹۹.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه​​

۱۲.۰۰۰
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
دایرکت ادمین
۵۷.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه​​

۲۵.۰۰۰
۲۵۰
۵
۱۰۰
۲۰
دایرکت ادمین
۴۹.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه​​

۵۰.۰۰۰
۵۰۰
نامحدود
نامحدود
نامحدود
دایرکت ادمین
۸۲.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه​​

۵۰.۰۰۰
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
دایرکت ادمین
۱۴۹.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه​​

۶۵.۰۰۰
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
دایرکت ادمین
۲۵۰.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه​​

۸۵.۰۰۰
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
دایرکت ادمین
۴۱۲.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه​​

۱۰۰.۰۰۰
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
دایرکت ادمین
۶۱۹.۰۰۰ تومان
پلن سه ماهه (خارج)
نوع هاست
حجم سرویس
(مگابایت)
پهنای باند
(ماهانه)
دامنه اصلی
دیتابیس
پارک دامنه
کنترل پنل
قیمت
(سه ماهه)
خرید

هاست ماهانه​​

۵۰۰
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۲۱.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه​​

۱۰۰۰
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۳۳.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه​​

۳۰۰۰
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۴۸.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه​​

۵۰۰۰
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۷۲.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه​​

۱۰.۰۰۰
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۸۷.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه​​

۱۰۰۰
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۳۷.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه​​

۲۰۰۰
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۴۴.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه​​

۵۰۰۰
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۶۲.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه​​

۱۰.۰۰۰
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۹۲.۰۰۰ تومان

هاست ماهانه​​

نامحدود​
نامحدود
۱
نامحدود
نامحدود
سی پنل
۱۲۷.۰۰۰ تومان